دنیای فناوری
مرور برچسب

TV2-117

توسعه نسخه ضد دریایی از بالگرد مشهور Mil-8 در 1965 مورد تصویب هیئت حاکمه شوروی قرار گرفت و پس از ورود به خدمت در 1975 ، تا سال 1996 در روسیه عملیاتی بود. اما شرکت بالگردسازی کازان قصد دارد دوباره آن را احیا کند و برای استفاده در قررن 21 تولید کند. Mil-14 جز معدود جنگ افزار هایی است…
ادامه مطلب ...